Javni poziv rogozničkog UO za prostorno uređenje i gradnju

Upravni odjel za prostorno uređenje

i gradnju

Ispostava Rogoznica

 

Klasa: UP/I-350-05/12-01/51

Ur. broj: 2182/1-16/3-14-7

Rogoznica, 08.07.2014.g.

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Ispostava Rogoznica, temeljem članka 173. Zakona o gradnji (“Narodnenovine“ broj 153/13) i članka 110. i 111. stavak 2. Zakonaoprostornomuređenjuigradnji  („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA, za zahvat u prostoru: nerazvrstana prometnica na čest. zem. *1618, *1702, 1703, 2877, 2890/2, 2891/2, 2892, 2930, 2931, 2933, 2934/4, 2934/5, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945 K.O. Rogoznica

                                           POZIVA

 

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče s predmetnim česticama, da se očituju kao stranke u predmetnom postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Svi pozvani mogu izvršiti uvid u idejni projekt T.D. 74/12 izrađen od „GRAĐEVINSKI PROJEKT“ d.o.o., Šibenik, iz ožujka 2012.g., koji je podloga za izdavanje lokacijske dozvole, te dati svoju izjavu u prostorijama ovog Upravnog odjela u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice b.b., dana 21. srpnja 2014.g. u vremenu od 8,00-11,30 sati.

Stranke se mogu odazvati osobno ili preko svog opunomoćenika. Potrebno je dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list).

Ukoliko se stranka ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

Ovaj javni poziv će biti objavljen u tisku, na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te izložen na predmetnoj čestici.

 

 

 

 

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.