Zaprimljen idejni projekt Izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera

Trenutno na području aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, niti uređaj za pročišćavanje istih. Otpadne vode se ispuštaju u more obalnim ispustima, bez ikakvog pročišćavanja ili se skupljaju u septičim jamama. Iz većeg dijela objekata se otpadne vode putem septičkih jama direktno ili indirektno ispuštaju u more. Manji broj septičkih jama je izveden propisno nepropusno. Sva tri mjesta aglomeracije nalaze se u relativno zatvorenom obalnom području tako da ovo netretirano ispuštanje otpadnih voda u more pretstavlja izuzetan problem.

Predmet projektnog zadatka je novelacija postojećih idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera te izrada novih idejnih i glavnih projekata sustava javne odvodnje (kolektora i građevina za javnu odvodnju) i idejnih i glavnih projekata za izgradnju i/ili rekonstrukciju/sanaciju javne vodoopskrbe (cjevovoda i građevina za javnu vodoopskrbu) za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera, sve do razine za ishođenje akata na temelju kojih se može pristupiti građenju. Pri izradi glavnih projkata potrebno je predvidjeti i izgradnju ”priprema za priključenje krajnjih korisnika ” (dio instalacije kućnog priključka na javnoj površini, tj. spoj od javnog kolektora do granice privatne parcele krajnjeg korisnika).

Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže naselja Pirovac obuhvaća:

  • – Rekonstrukciju postojećih cjevovoda ukupne duljine 8.556 m
    – Dogradnju novih cjevovoda ukupne duljine 5.068 m
    – Izmještanje postojećeg vodovoda za potrebe izgradnje kanalizacijskih cjevovoda ukupne duljine 69m

Ukupno 13.693 m

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Pirovac obuhvaća:

  • – Gravitacijski cjevovodi ukupne duljine 22.768 m
    – Tlačni cjevovodi ukupne duljine 1.800 m

Ukupno 24.568 m

Izgradnja crpnih stanica – 10 komada (Napomena da CS 11 tj. stanica na početku podmorskog tlačnog kanalizacijskog cjevovoda Pirovac – Tisno biti će predmet posebne projektne dokumentacije).

Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013) (kojim je hrvatsko zakonodavstvo usklađeno sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda) definirani su zahtjevi za prikupljanjem, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda koji se moraju ispuniti prema sljedećoj dinamici:

– aglomeracija Pirovac-Tisno-Jezera do 31.12.2020.

Kroz navedene rokove je na određeni način definiran i prioritet ulaganja u komunalne vodne građevine kojima se osigurava usklađenje sa Direktivom o pročišćvanju komunalnih otpadnih voda. S obzirom na financijsku zahtjevnost i potrebna velika novčana sredstva za usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Republika Hrvatska je usmjerila napor u ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava.

Studija izvodljivosti i studija utjecaja na okoliš kao i Aplikacijski paket za aglomeraciju Pirovac-Tisno – Jezera također su predmet ugovora. U sklopu navedene dokumentacije ugovorena je i izrada idejnog projekta UPOV-a kao i natječajna dokumentacija za UPOV i nadzor. Projekt je bio zadnji put prezentiran konzultantima iz JASPERS-a 14.10.2014.. Koncepcijsko rješenje je od strane projektnog tima aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera prihvaćeno je 01.12.2014.. Očekuje se konačna verzija Studije izvodljivosti, a konačna verzija Aplikacije očekuje se do sredine 2016. godine.

foto/txt:pirovac.hr

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.