Javni poziv vlasnicima zemljišnih čestica za izgradnju prometnice u Tribunju

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije raspisao je javni poziv za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju nerazvrstane prometnice u Tribunju, i to vlasinicima zemljišnih čestica preko kojih će se graditi cesta.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Kralja Zvonimira 16/III , Šibenik
tel. 022/342-773

Klasa: UP/I-350-05/15-01/15
Ur broj: 2182/1-16-15-2
Šibenik, 17.03.2015.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, na temelju odredbe članka 142.st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), u postupku izdavanja lokacijske dozvole, po zahtjevu Općine Tribunj, Badnje b.b., za zahvat u prostoru : izgradnja nerazvrstane prometnice u Tribunju, objavljuje :
JAVNI POZIV

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na uvid u spis zahtjeva i u idejni projekt T.D. br. 45/15 od 03.2015.godine, kojeg je izradio „Građevinski projekt“ d.o.o. iz Šibenika, radi upoznavanja s predmetnim zahvatom i izjašnjavanja tj. očitovanja na isti.
Predmetna nerazvrstana prometnica planira se na kat.čest.br. 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350, 354/1, 354/2, 354/3, 355/1, 355/2, 987/9, 3239/9, 3239/10 i 3246/1 K.o.Tribunj.
Stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole je vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.
Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti samo osobe koje dokažu svojstvo stranke u postupku (osobna iskaznica, vlasnički list, punomoć i drugo).
Pozvane stranke mogu izvršiti uvid u idejni projekt, te dati svoju izjavu u prostorijama ovog Odjela u Šibeniku, Kralja Zvonimira 16/III, soba br.2., dana 14.04.2015. godine u 8,00 h. Pozivu se nitko ne mora odazvati osobno već to može i putem svojeg opunomoćenika, a lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu pozivu.
VIŠI SAVJETNIK

Živko Polić , dipl. ing. građ.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.